PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

1. Toto si přečti nejdříve!

Tyto podmínky představují dohodu mezi tebou a společnosti Stardoll. Přijetím této dohody souhlasíš i s ostatními pravidly, která Stardoll zveřejňuje na svých webových stránkách, a zavazuješ se je dodržovat. Tato dohoda platí rovněž v případě, že nakupuješ produkty na webových stránkách Stardoll, viz níže část „Prodejní podmínky“. Pokud tuto dohodu nepřijmeš, neměla by ses registrovat jako člen na Stardoll. Je velmi důležité, aby sis tyto podmínky prostudovala společně se svými rodiči a pochopila, co na webových stránkách Stardoll můžeš dělat a co ne. Požádej své rodiče, aby s tebou podmínky pečlivě prošli a pomohli ti zaregistrovat se. Když se zaregistruješ, aktivuješ svůj účet a přijmeš tuto dohodu, staneš se členem. To znamená, že přijmeš níže uvedené podmínky a potvrdíš, že je četli a schválili také tvoji rodiče.

Společnost Stardoll si vyhrazuje právo tyto podmínky členství změnit v případě, že to bude považovat za nezbytné nebo když to bude vyžadovat zákon. V případě materiální změny tě na tuto změnu Stardoll upozorní předtím, než začne platit. Pokud s touto změnou nebudeš souhlasit, můžeš kdykoli před jejím vstupem v platnost s okamžitou platností ukončit své členství. Své členství můžeš snadno ukončit zde. Využíváním služeb dostupných na webových stránkách Stardoll, jako jsou např. Stardolary a virtuální produkty (virtuální oblečení a všechno ostatní zboží a služby na webových stránkách Stardoll) souhlasíš s podmínkami členství a zavazuješ se je dodržovat.

O obsahu webových stránek Stardoll, jako jsou např. nové hry, produkty, včetně pravidel platných pro tyto hry a produkty, rozhoduje výhradně společnost Stardoll. Stardoll si dále vyhrazuje právo rozšiřovat, mazat, upravovat a jinak měnit webové stránky, a to bez předchozího upozornění tebe či ostatních členů. Tvoje členství, MeDoll, virtuální produkty a Stardolary jsou součástí služby, kterou ti poskytuje webová stránka Stardoll, a ty podle těchto podmínek a podmínek na webových stránkách pouze získáš právo je na webových stránkách čas od času používat.

2. Speciální informace pro RODIČE

Pokud jste s těmito podmínkami nesouhlasili a vaše dítě se stalo členem na Stardoll, kontaktujte nás na e-mailové adrese parentalrights@stardoll.com. Stardoll využívá technických filtrů i moderátorů, kteří dohlíží na dění na webových stránkách Stardoll, aby stránky členům poskytly příjemné a bezpečné prostředí. Naši moderátoři reagují také na hlášení členů týkající se nepříjemného a nevhodného chování, přesto vybízíme všechny rodiče, aby se aktivně účastnili dohledu nad internetovou aktivitou svých dětí.

Stardoll se věnuje ochraně soukromí svých členů a s osobními informacemi, které od nich získá, nakládá opatrně a s úctou. Informace a podmínky v této dohodě, kterou uzavíráme se svými členy, splňují vysoké standardy ochrany platné v Evropské unii a Spojených státech. Pro občany v USA se na děti do 13 let vztahují pravidla COPPA. V podmínkách v níže uvedených částech Osobní údaje a Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst, jaké informace od svých členů shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a do jaké míry je omezena účast třetích stran. Platí obecné pravidlo, že neshromažďujeme více informací, než je nezbytně nutné, aby se děti mohly účastnit aktivit na Stardoll.

Je-li vaše dítě ve věku, kdy úplný přístup na webovou stránku vyžaduje souhlas rodičů, bude účet automaticky označen jako čekající a účet s omezeným členstvím. Rovněž vaše dítě budeme informovat o tom, že k aktivaci účtu s úplným členstvím je potřeba souhlas rodičů. Podle platných nařízení a v závislosti na úrovni aktivity, které by vaše dítě rádo dosáhlo, je vyžadováno vaše svolení, jak je uvedeno v e-mailu „Upozornění pro rodiče“. Podrobnější popis úrovně aktivit je uveden v e-mailu „Upozornění pro rodiče“, který jste od nás obdrželi. Dokud nezískáme odpovídající úroveň ověřitelného souhlasu rodičů, bude mít vaše dítě přístup pouze k určitým funkcím Apartmá a rozsah jeho přístupu na Stardoll bude omezen.

Pokud chcete vědět, jaké informace má Stardoll o vašem dítěti, můžete Stardoll kontaktovat na stejné e-mailové adrese, která již byla zmíněna výše: parentalrights@stardoll.com nebo nám zaslat dopis na adresu:

STARDOLL AB
Luntmakargatan 26
S 111 37 Stockholm
ŠVÉDSKO
nebo poslat fax na jedno z těchto čísel:
Číslo faxu: USA (+1–212–208 4566)
Číslo faxu: Velká Británie (+44–20–7990 9907)
Číslo faxu: Argentina (+54–11–40321600)

Za účelem zajištění bezpečnosti našich členů si Stardoll vyhrazuje právo vyžadovat identifikaci rodičů. Nejsme oprávněni vám jakožto rodičům sdělit osobní údaje týkající se jiných dětí/členů. Stardoll vám může prozradit osobní údaje o dětech, které nejsou vaše, pouze v případě, že existuje soudní a/nebo policejní rozhodnutí, které to nařizuje.

Program zaručení soukromí Privo

Stardoll AB (http://www.stardoll.com) je účastníkem Programu zaručení soukromí Privo. V rámci účasti v Programu zaručení soukromí musí Stardoll dodržovat přísná pravidla týkající se sběru informací, jejich použití a zveřejňování. Privo je nezávislou společností třetí strany, jejímž cílem je zajistit bezpečnost osobních informací shromážděných on-line od dětí a dále také pomoci rodičům a jejich dětem správně nakládat s osobními informacemi při prozkoumávání internetu. Logo zobrazené na této stránce značí, že společnost Stardoll přijala bezpečnostní opatření a souhlasila s dohledem společnosti Privo nad stránkami i řešením sporů se zákazníky. Pokud máš dotazy či obavy týkající se našeho zabezpečení soukromí, kontaktuj nás prosím na adrese privacy@stardoll.com. Pokud budou tvoje obavy přetrvávat i poté, co jsi kontaktovala Stardoll, můžeš kontaktovat přímo společnost Privo na adrese privacy@Privo.com.


Privo
3. Osobní údaje a Zásady ochrany osobních údajů (včetně Zásad ochrany osobních údajů dětí)

Za účelem registrace a získání členství na Stardoll tě můžeme požádat o poskytnutí následujících osobních údajů:

- tvoje jméno a příjmení
- tvůj e-mail, adresa pro rychlé zprávy
- e-mailová adresa jednoho z rodičů
- číslo tvého mobilního telefonu
- tvé uživatelské jméno,
- tvůj věk
- tvoje pohlaví
- země, kde žiješ
- číslo tvé pevné linky

Pokud poskytneš své osobní údaje společnosti Stardoll, jak je uvedeno výše, a v rozsahu dovoleném zákonem, dáváš tím společnosti Stardoll svolení využít tyto osobní údaje k tomu, aby ti mohla zasílat novinky, soutěže, nabídky a reklamy na e-mailovou adresu a/nebo na mobilní telefon ve formě SMS, MMS či podobného systému zpráv. Rovněž tím společnosti Stardoll dovoluješ přizpůsobit obsah a inzerci na webových stránkách na míru nejen tvé věkové skupině a pohlaví. Mezi způsoby komunikace patří například propagační e-mailové zpravodaje, které tě informují o nových a vylepšených službách na Stardoll, v rámci kterých Stardoll provádí členské průzkumy, jejichž cílem je vylepšit naše služby, a vytváří cílený obsah i nabídky speciálně pro tebe na základě informací o tom, co na webových stránkách děláš, kolik je ti let a ve které části země se nacházíš. Od e-mailového programu Stardoll můžeš kdykoliv odstoupit, buď pomocí odhlašovacích odkazů obsažených v příchozích e-mailech, nebo úpravou nastavení svého e-mailu na Stardoll.

Stardoll souhlasí, že neprodá ani nepředá tvé osobní údaje, včetně e-mailových adres, třetí straně. Výjimkou bude situace, kdy všechny nebo téměř všechny prostředky společnosti Stardoll, to znamená celé webové stránky, získá jiná společnost (takzvané získání aktiv a závazků). Za této situace připadnou osobní údaje nezbytné k pokračování provozu stránek Stardoll kupujícímu.

Může se stát, že bude Stardoll při vykonávání určitých úloh spoléhat na pomoc jiných společností (např. pomoc s marketingem, provádění technických služeb pro naše webové stránky atd.). Tyto společnosti mohou mít v určitých případech přístup k osobním údajům, které jsou nezbytné k vykonání jejich úkolu pro Stardoll. Stardoll zachází se všemi osobními údaji s maximální péčí a ostatní společnosti podepisují smlouvy, ve kterých se zavazují, že údaje využijí pouze ke splnění úkolu pro Stardoll.

Totéž platí v případech, kdy společnost Stardoll spolupracuje s ostatními společnostmi, aby ti mohla poskytnout zajímavé nabídky. Tyto společnosti mají přístup ke tvým osobním údajům pouze do té míry, aby mohly společnosti Stardoll pomoci s odesíláním pošty, bannerovým marketingem a podobnými úkoly, ke kterým touto dohodou dáváš svolení. Tyto společnosti nebudou mít právo si údaje ponechat nebo je využít k jiným účelům, než je jejich úkol pro společnost Stardoll.

Osobní údaje shromážděné od členů ukládá společnost Stardoll po dobu stanovenou zákonem. Během tohoto období jsou tyto osobní údaje využívány pouze v míře dle těchto podmínek a platných zákonů a dále pak za účelem zajištění bezpečnosti členů, tedy k zabránění, vyšetření, odhalení a stíhání potenciálních zločinů namířených proti jednomu z našich členů. Stardoll si vyhrazuje právo odtajnit vaše osobní údaje dle zákona a dále ve chvíli, kdy budeme přesvědčeni, že je toto odhalení nezbytné k ochraně našich práv a/nebo z důvodu soudního řízení, nařízení soudu nebo právního procesu souvisejícího s našimi stránkami.

Pokud máš účet na komunitní službě, jako je třeba Facebook, umožňuje ti Stardoll přihlášení např. pomocí služby Facebook Connect (Facebook i ostatní komunitní stránky budou souhrnně označovány jako služba „Connect Service“). Jakmile stránce Stardoll umožníš spojení se službou Connect Service, budeš moci využít své přihlašovací informace služby Connect Service k přihlášení na Stardoll jako člen a budeš moci svoji aktivitu na Stardoll publikovat na svém profilu služby Connect Service. Použitím služby Connect Service dále společnosti Stardoll umožňuješ přístup k informacím týkajícím se tvojí osoby (včetně tvých profilových informací, přátel a nastavení soukromí), abys je mohla použít na Stardoll a my mohli zlepšit tvůj zážitek z používání stránek Stardoll a umožnit ti na Stardoll komunikovat s přáteli ze služby Connect Service. Všechny tyto osobní údaje ze služby Connect Service budou spravovány v souladu s obecnými zásadami ochrany osobních údajů na Stardoll, jak jsou popsány v této dohodě, a ty dáváš společnosti Stardoll svolení využít data a ostatní osobní údaje, jak je popsáno výše v této části Dohody. Abys mohla využívat službu Connect Service, musíš umožnit poskytovateli služby Connect Service, kterým je např. Facebook, kontrolovat své Facebook cookies v době návštěvy na Stardoll a umožnit službě Facebook přijímat informace týkající se činností, které na Stardoll provádíš (tyto informace zašleme pouze s tvým svolením). Informace sdílené s poskytovatelem služby Connect Service budou odeslány a uloženy poskytovatelem služby Connect Service na serverech, které mohou být umístěny mimo tvoji zemi pobytu. V případě, že již nebudeš chtít, aby o tobě společnost Stardoll poskytovala informace, nebo budeš chtít jakkoli jinak omezit způsob, jakým Stardoll komunikuje s účtem u poskytovatele služby Connect Service, vždy můžeš tuto funkci deaktivovat změnou nastavení aplikace v dané službě Connect Service třetí strany.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro informace shromážděné společností Stardoll prostřednictvím tvého přihlášení přes službu Connect Service, ovšem aktivity na stránkách poskytovatele služby Connect Service, např. Facebook, se řídí tamními zásadami ochrany osobních údajů a ostatní podmínky použití (v případě Facebooku na adrese www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Stardoll si vyhrazuje právo kdykoliv měnit Zásady ochrany osobních údajů, proto je prosím pravidelně kontroluj. Pokud v těchto zásadách provedeme materiální změny, upozorníme tě na ně zde na této adrese URL, pomocí oznámení na naší domovské stránce nebo tak, jak vyžaduje zákon. Pokud pro tebe budou některé změny nepřijatelné, měla bys přestat tyto stránky používat. Pokud budeš i dále využívat webové stránky Stardoll, může to být, v rozsahu povoleném zákonem, považováno za přijetí těchto podmínek, včetně změn.

4. Otázky týkající se osobních údajů a zrušení souhlasu

Pokud chceš vědět, jaké informace o tobě Stardoll má, nebo máš jiné dotazy týkající se tvých osobních údajů, můžeš nás kontaktovat zde. Souhlas s nakládáním se svými osobními údaji a jejich uchováváním můžeš zrušit. V takovém případě klikni sem a vyplň formulář. Pamatuj prosím, že to bude znamenat zrušení tvého členství na Stardoll. Další informace najdeš v bodu 10 níže.

Jelikož ti chceme na Stardoll nabídnout co nejlepší zážitek, musíme mít možnost ukládat informace o tvé osobě (tzv. osobní údaje) a komunikovat s tebou jakožto se členem.

Takže pokud nám neumožníš zpracovávat své osobní údaje, nemůžeme spravovat tvé členství. Z toho důvodu tě žádáme, abys své členství zrušila, pokud nám neumožníš zpracovávat své osobní údaje.

5. Soubory cookie

Stardoll může umístit do webového prohlížeče ve tvém počítači textový soubor zvaný „cookie“. Stejně jako většina ostatních webových stránek, Stardoll využívá relační soubory cookie a trvalé soubory cookie ke zlepšení a přizpůsobení tvého zážitku na našich webových stránkách. Pomocí trvalého souboru cookie můžeme sledovat, kolik návštěvníků přišlo na naše webové stránky a které části stránek jsou nejoblíbenější. Tento typ informací může Stardoll rozeslat v upravené (to znamená v souhrnné a neosobní) podobě jako statistiky svým členům, spolupracujícím partnerům, sponzorům a dalším.

To znamená, že třetí strany jako poskytovatelé služeb a/nebo naši partneři mohou používat cookies k sledování výsledků reklam umístěných na stránce nebo dodaných prostřednictvím stránky. Toto také umožňuje nám, poskytovatelům služeb a našim partnerům poskytnout relevantnější reklamu. Pro více informací týkající se reklamních serverů třetích stran se podívej na níže uvedený "Sběr informací třetími sranami".

Nastavení ochrany osobních údajů týkající se použití cookies a podobných technologií můžeš změnit ve svém prohlížeči. Můžeš nastavit svůj prohlížeč, aby přijal všechny cookies, blokoval určité cookies, požadoval tvůj souhlas před umístěním cookie do prohlížeče nebo zablokoval všechny cookies. Zablokování všech cookies ovlivní tvou práci online a může tě připravit o plný zážitek z funkcí nabízených na naší stránce.

5.1. Sběr informací třetími stranami, reklamní servery a sponzoři

Webová stránka Stardoll může obsahovat odkazy na další stránky včetně sponzorů a inzerentů, jejichž informační praktiky se mohou od těch našich lišit. Někdy mohou tyto stránky třetích stran obsahovat soutěže, které jsou propagovány na stránce Stardoll. Návštěvníci by se měli informovat o ochraně osobních údajů na těchto stránkách, protože se na ně nevztahují naše pravidla o ochraně osobních údajů a mohou mít jiný přístup.

Navíc Stardoll a inzerenti mohou využívat třetí strany k dodání reklam, které se objevují na naší stránce, a k výzkumům týkajících se inzerování. Tyto třetí strany mohou upravit nebo nastavit své vlastní cookies. My, naši poskytovatelé služeb a/nebo partneři můžeme také umístit cookies, webové signály (web beacons), clear .gifs nebo podobné technologie k pomoci s prezentací takových reklam a k pomoci s měřením efektivity reklamy. Použití těchto technologií třetími stranami je předmětem jejich vlastní verze ochrany osobních údajů a nevztahují se na ně naše pravidla ochrany osobních údajů.

6. Pravidla chování

Jako člen na Stardoll musíš dodržovat KOMPLETNÍ pravidla (pravidla chování), která jsou publikována na webových stránkách Stardoll.

Stardoll má právo kontrolovat text, obrázky a ostatní materiál vytvářený uživateli a odebírat materiál, který dle našeho názoru porušuje KOMPLETNÍ pravidla.

Pokud budeme mít podezření, že byl spáchán zločin, má společnost Stardoll právo kontaktovat policii či podobné úřady a poskytnout jim informace zveřejněné na našich webových stránkách. Pamatuj také, že tvůj účet může být zrušen i v případě, že nedojde k porušení zákona.

Texty a příspěvky související s vážnými problémy, které se týkají nejen poruch příjmu potravy, sebepoškozování, sebevražedného chování atd., společnost Stardoll přesměrovává na stránky a fóra, kde s nimi mohou pomoci zkušení odborníci. Stardoll zveřejní příslušné odkazy na místní stránky zabývající se tímto typem vážných problémů.

U všech funkcí komunity na Stardoll, kam patří nejen Přátelé, Blog, Kniha návštěv, Album, Párty, Apartmá či Chat, je zobrazeno tlačítko se žlutým trojúhelníkem a červeným vykřičníkem, které slouží pro nahlášení. Před nahlašováním nevhodného chování by si měli všichni členové přečíst pokyny týkající se nahlašování příspěvků.

Máš možnost blokovat člena, čímž mu zabráníš, aby ti mohl posílat zprávy, nebo můžeš naopak jeho zablokování zrušit. Informace o tom, jak to provést, najdeš zde.

Tvůj účet na Stardoll nelze dědit ani přenášet. Pokud umožníš jiné osobě, aby tvůj účet využívala, jsi zodpovědná za všechny činnosti této osoby na Stardoll a za to, že bude dodržovat podmínky použití.

Nesmíš vyzrazovat hesla nebo referenční čísla, ani s nimi obchodovat, měnit e-mail za účelem uvádění podvodných adres, zadávat heslo na phishingové stránky nebo využívat proxy servery či jiným způsobem lehkovážně zacházet se svým účtem, heslem a dalšími osobními věcmi. Takové jednání by mohlo vést ke ztrátě účtu a/nebo věcí a Stardolarů. Stardoll nebude mít žádnou odpovědnost za obsah tvého účtu a nebude poskytovat náhradu za ztracené věci nebo Stardolary v případě, že bylo tvoje heslo, referenční číslo, e-mail atd. využíváno třetí stranou. Stardoll vynaloží maximální úsilí na obnovení ztracených účtů v případě, že bude společnosti Stardoll zaslán požadavek na obnovení takového účtu do 3 měsíců od momentu jeho ztráty.

7. Pravidla a odpovědnost za materiály vytvářené členem

Neseš odpovědnost za všechny materiály, které sama vytvoříš, nebo je zveřejníš (nahraješ) na webových stránkách Stardoll, např. postavy, oblečení, texty blogu, relace chatu a jim podobné materiály, scény a obrázky. Komukoliv, kdo poruší pravidla chování na Stardoll, může být zrušeno členství. Další informace najdeš v bodu 10 níže.

8. Práva na členem vytvářené materiály

Na materiály, které jsi sama vytvořila na webových stránkách Stardoll, vlastníš práva ty, ale v rámci této dohody poskytuješ společnosti Stardoll právo bez jakékoliv kompenzace publikovat tyto materiály po neomezenou dobu po celém světě, a to bez ohledu na použité médium (na internetu, v TV, prostřednictvím mobilní distribuce atd.). To znamená, že dáváš společnosti Stardoll oprávnění používat, kopírovat, prezentovat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, integrovat, licencovat i šířit materiály, které jsi vytvořila. Tato práva společnosti Stardoll se týkají komerčního i nekomerčního použití.

9. Práva na materiály společnosti Stardoll

Nesmíš používat postavy, oblečení, informace, data, jména, obrázky, loga nebo ikony z webových stránek Stardoll (souhrnně nazývané „Materiály společnosti Stardoll“), pokud není z webových stránek jasné, že je to povoleno. To znamená, že nesmíš kopírovat, šířit, předávat, prodávat, publikovat, zasílat či jinak poskytovat materiál společnosti Stardoll jiným osobám bez písemného souhlasu společnosti Stardoll. Stejně tak nesmíš měnit, upravovat či nahrazovat kterýkoli z materiálů na webových stránkách, ať už jako celek nebo jeho součást.

10. Pozastavení a zrušení členství

Stardoll má právo zrušit tvé členství a uzavřít tvůj účet v případě, že porušíš tuto dohodu či pravidla webových stránek Stardoll nebo když nebudeš svůj účet používat po dobu čtyř měsíců či déle. Tvůj účet můžeme uzavřít rovněž v případě, že nezaplatíš za zakoupené zboží a služby, nebo když budeš nakupovat bez povolení platící osoby dle bodu 16 níže.

Když dojde ke zrušené tvého účtu, veškerý čas zbývající z tvého členství mezi Superstar propadá a Stardolary na tvém účtu zmizí.

Stardoll má právo uchovávat osobní údaje o členech i poté, co byl jejich účet zrušen. Viz bod 3 výše.

11. Volba práva a jurisdikce

Podle místního závazného práva se tato smlouva řídí zákony platnými ve Švédsku a výkonnou úřední pravomoc bude mít soud ve Stockholmu. Výjimku tvoří obyvatelé žijící ve Velké Británii, Spojených státech nebo Německu, kdy by byly využívány místní zákony a úřední pravomoc by byla určena takto: ve Spojených státech by šlo o federální soud ve státě Kalifornie, v Německu regionální soud v Düsseldorfu a ve Velké Británii o soudy v Anglii a Walesu. Pokud by byla kterákoliv část této smlouvy považována za neplatnou, nebude to mít žádný vliv na platnost zbývajících částí smlouvy.

12. OMEZENÍ RUČENÍ A ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY

Stardoll rozhoduje pouze o obsahu webových stránek Stardoll a vyhrazuje si právo rozvíjet, mazat, upravovat a jinak měnit webové stránky, a to bez předchozího upozornění tebe či jiných členů. Případné chyby na webových stránkách Stardoll budou vyřešeny co nejdříve, ale Stardoll nemůže zaručit, že budou webové stránky Stardoll vždy fungovat.

Materiál zveřejněný na webových stránkách Stardoll se může vztahovat k produktům, programům nebo službám, které již nejsou v některých zemích dostupné.

Webové stránky Stardoll používáš na vlastní riziko. Stardoll nezaručuje přesnost nebo aktuálnost webových stránek.

Veškerý obsah, který zveřejníš ty nebo ostatní členové ve svých příspěvcích, vyjadřuje čistě názory těch, kdo je zveřejnili, a Stardoll nenese za takové příspěvky žádnou odpovědnost. Veškerý obsah na webových stránkách Stardoll, včetně obsahu třetích stran, příspěvků a informací či materiálů obsažených na webových stránkách, ti je poskytován „tak, jak je“, bez jakýchkoliv záruk. Společnost Stardoll jako taková, její poskytovatelé licence, agentury či jiní představitelé neposkytují žádné výslovné, naznačené nebo zákonné záruky, jistoty či prohlášení týkající se webových stránek Stardoll, včetně obsahu Stardoll a obsahu třetích stran. Stardoll neposkytuje žádné záruky týkající se virů, spywaru nebo malwaru, který vám může proniknout do počítače.

13. Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky Stardoll mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné webové stránky. Pokud tyto odkazy využiješ, opustíš naše webové stránky. Stardoll nemá žádnou kontrolu nad informacemi publikovanými na webových stránkách třetích stran a nenese žádnou odpovědnost za informace a obsah na stránkách třetích stran. Odkazy na této stránce směřující na jiné webové stránky používáš na vlastní nebezpečí. Doporučujeme přečíst informace o zásadách ochrany osobních údajů na ostatních webových stránkách, které navštívíš.

PRODEJNÍ PODMÍNKY

14. Ceny a dodání

Společnost Stardoll má právo určovat ceny a další prodejní podmínky platné na webových stránkách a měnit je. Pokud je konkrétní produkt třeba přepravit, náklady na přepravu nejsou obsaženy v ceně produktu. Všechny tyto náklady jsou však přidány na tvůj účet a po dokončení nákupu si je můžeš zkontrolovat.

Podporujeme mnoho způsobů platby. Například platby pomocí kreditních karet, mobilního telefonu, pevné linky, dárkových karet, předplacených karet a služby PayPal. Způsoby platby dostupné pro danou oblast jsou neustále zobrazeny na stránce platby pro tvoji zemi. Pro obyvatele EU je zahrnuta DPH v souladu s platnými daňovými zákony. Bude zobrazena společně s cenou. Když platíš pomocí mobilního telefonu nebo pevné linky, je zahrnuta DPH nebo daň z prodeje podle místních předpisů.

Virtuální produkty, které si koupíš, budeš mít k dispozici co nejdříve. Stardolary a virtuální produkty (virtuální oblečení a všechno ostatní zboží a služby na webových stránkách Stardoll) nelze vyměnit, pokud Stardoll v určitých případech nerozhodne výměnu umožnit. Stardoll má právo takto rozhodnout vždy zvlášť pro každý případ.

Všechny virtuální produkty a Stardolary jsou součástí služby, kterou ti poskytuje webová stránka Stardoll, a ty podle podmínek pouze získáš právo je na webových stránkách čas od času používat. Virtuální produkty a Stardolary nemají žádnou peněžní hodnotu a nelze je směňovat za peníze. Dostupnost virtuálních produktů a typ a rozsah zboží dostupného k nákupu může Stardoll bez upozornění změnit. Jakmile vyprší doba členství mezi Superstar, všechny virtuální produkty zakoupené v rámci tohoto členství mohou být změněny nebo je již nebude možné použít.

Platnost Stardolarů vyprší po uplynutí 12 měsíců od zakoupení a platnost dárkových karet je 6 měsíců od data zakoupení.

15. Zabezpečení kreditních karet

Chceme, aby ses během nákupu na Stardoll cítila bezpečně. Pokud u nás nakupuješ, můžeš nám poskytnout informace o své kreditní kartě. Využíváme nejmodernější bezpečností systémy na trhu a tvoje data jsou během nákupu na našich serverech chráněna pomocí šifrování a brány firewall. Ve většině webových prohlížečů je při návštěvě zabezpečené stránky v panelu nabídek (hlavní panel) ve spodní části obrazovky zobrazený malý symbol zámku. Zkontroluj, zda je tento symbol zobrazen ve chvíli, kdy navštěvuješ webové stránky, které po tobě chtějí tvoje osobní informace. Rovněž používáme šifrování SSL (Secure Sockets Layer), abychom chránili tvoje osobní údaje před zneužitím nepovolanými osobami.

16. Schválení od osoby odpovědné za platbu

Před zakoupením členství mezi Superstar nebo Stardolarů musíš mít povolení od příjemce faktury, držitele karty nebo majitele účtu, s nímž je spjatý použitý telefon. Pokud provedeš nákup bez tohoto povolení, má Stardoll právo tvůj členský účet zrušit.

17. Vracení

Vracet lze zakoupené produkty, které nejsou virtuálními produkty zakoupenými na webových stránkách, a za předpokladu, že jsou tyto produkty vráceny společně s balením v původním stavu do 14 dnů od data, kdy ti byly odeslány. Se zakoupenými produkty zasíláme formulář pro vracení, který musíš přiložit k produktům, které vracíš.

18. Zrušení měsíčních poplatků

Pokud chceš zrušit měsíční poplatky, přejdi prosím na adresu http://www.stardoll.com/cs/account/ a klikni na odkaz „Zrušit měsíční platbu“ v poli „Jsi Superstar”.

19. Plnění a chyby

Pokud Stardoll nemůže doručit objednané produkty v požadovaném množství, vyhrazujeme si právo dodat odpovídající zástupné produkty nebo odebrat část objednávky, kterou nelze doručit. Neneseme odpovědnost za objednávky, které jsou zpožděné nebo nemohou být doručeny z důvodů, jež nemůže Stardoll jakkoli ovlivnit (mimo jiné např. přírodní pohromy, války, občanské nepokoje, výkon státního orgánu, terorismus, požáry, bouře, záplavy, výbuchy, stávky, zastavení práce a jiné konflikty pracovníků, poruchy přístrojů, selhání služeb či dopravy a jiné příčiny).

20. Obecné

Tuto webovou stránku provozuje společnost Stardoll ze svého sídla ve Stockholmu ve Švédsku.
Stardoll AB
Luntmakargatan 26
S-111 37 Stockholm
Švédsko
E-mail: info@stardoll.com
Číslo faxu: USA (+1–212–208 4566)
Číslo faxu: Velká Británie (+44–20–7990 9907)
Číslo faxu: Argentina (+54–11–40321600)

POKUD S VÝŠE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍŠ, NEPOUŽÍVEJ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY!